Suzan Zeestraten, 1e plaats handstripping, champignons class en 3e plaats pure breed, champion class 

Nike Elbertsen, 3e plaats handstripping, champion class en 2e plaats spaniels and setters, champion class 

Lienke Luthart, 2e plaats poodle, champion class

Annelies van Ommen, 2e plaats poodle, open class